Conference

the 3th Asia Pacific Protein Association Conference
นานาชาติ
5 - 9 พฤษภาคม 2011
Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและการประยุกต์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ แหล่งทุน :สกว.สกอ.,15 มิ.ย. 2011 - 14 มิ.ย. 2014