Person Image

  Education

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารการตลาด), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ไทย, 2531
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารการตลาด), มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย, 2535
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์), มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ไทย, 2543
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2548
  • บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2560

  Interest

  Marketing Management, Sales Management, การตลาดอสังหาริมทรัพย์, After Sales Services

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารงานสาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้น ในเขตกรุงเทพมหานคร อาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
   • ห้องพื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ชั้น พื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อาคารพื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 2 คนแรก