Person Image

  Education

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารการตลาด), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ไทย, 2531
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารการตลาด), มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย, 2535
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์), มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ไทย, 2543
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2548
  • บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2560

  Interest

  Marketing Management, Sales Management, การตลาดอสังหาริมทรัพย์, After Sales Services

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้น ในเขตกรุงเทพมหานคร อาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
    • ห้องพื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ชั้น พื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อาคารพื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 1 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 2 คนแรก