Expertise Cloud

artificial neural networkforecastingoutliersSeasonalitySequence DependentSimulationspatialSpatio-temporal datatime seriesTrendvegetable pricesกระดาษลูกฟูกการจัดสมดุลสายการประกอบการจำลองสถานการณ์การพยากรณ์การพยากรณ์ความต้องการการฟื้นฟูน้ำเกลือการลดอุณหภูมิอากาศการวัดค่าแกรมโหลดการวางผังโรงงานการวางผังโรงงานอย่างมีระบบการวิเคราะห์การถดถอยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวการวิเคราะห์ด้านการเงินการวิเคราะห์ต้นทุนการศึกษาความเป็นไปได้การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการศึกษางานการออกแบบการทดลองการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลเต็มรูปการออกแบบเชิงแฟคทอเรียลเต็มรูปการออกแบบติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงกำลังการผลิตกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มข้าวเจ้าความต้องการของลูกค้าความน่าเชื่อถือความเมื่อยล้าความล่าช้าในงานก่อสร้างค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยค่าเวลาเฉลี่ยที่จะเสียหายเครื่องกังหันก๊าซเครื่องสูบน้ำโครงข่ายประสาทเทียมจุดต่อจุดต้นทุนคุณภาพต้นไม้ในคอนโดมิเนียมตรรกศาสตร์คลุมเครือตัวแบบการถดถอยท่อส่งก๊าซธรรมชาติธุรกิจไม้ประดับนาโนฟิวเตรชั่นน้ำเกลือที่ใช้ล้างเรซินน้ำประปาน้ำรีไซเคิลน้ำเสียบรรจุภัณฑ์ประสิทธิภาพปริมาณการใช้ไฟฟ้าโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็มโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็มแบบทวิภาคโปรแกรมอารีน่าผลผลิตการเกษตรผลผลิตมันสำปะหลังผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมแผนผังการวางตำแหน่งแผนภูมิคนและเครื่องจักรพื้นผิว Air Bearingฟัซซีลอจิกแฟคทอเรียลบางส่วนเมมเบรนระบบนิวเมติกส์ระบบผสมระบบรางระยะทางแบบยูคลิดแรงปิดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรงเรือนอัจฉริยะวิเคราะห์การเงินวิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุวิธีบอกซ์-เจนกินส์วิธีปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์-วินเทอร์แบบคูณวิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์-วินเทอร์แบบคูณวิธีพยากรณ์เชิงสาเหตุวิธีพื้นผิวตอบสนองวิธีอนุกรมเวลาเวลามาตรฐานเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวสมดุลกำลังการผลิตสมรรถนะของโรงไฟฟ้าเครื่องกังหันก๊าซหม้อแปลงไฟฟ้าหมู่บ้านจัดสรรหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์หลักการ SMEDอนุกรมเวลาอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดเอ็นจีวีโฮลท์และวินเทอร์

Interest


Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 54 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)