Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬา), คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการจัดการกีฬา , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  EmicageingAgingCookingCross-cultureEating and SellingEticfunctional fitnessHappinessHealth BehaviorsMenatal Healthmental healthNormolder adultsPerceived Stressphysical activityPhysical EducationPhysical FitnessPlantationPLS-SEMPsychological Well-beingRyff Scales of Psychological Well-BeingSchool Health EducationStudentsUniversity StudentsValidationกระบวนการเรียนรู้การจัดการการออกำลังกายของผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุการบริโภคอย่างยั่งยืนการประเมินสมรรถนะการปลูปผักปลอดภัยการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตท การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกิจกรรมทางกายกิจกรรมทางกาย สมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกาย ผู้สูงอายุกิจกรรมทางกาย ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตครูประจำการความเครียดและการผ่อนคลายความเครียดความต้องการ หลักสูตร สาขา พลศึกษาความอยู่ดีกินดีคุณธรรม จริยธรรมชุมชนต้นแบบตำรวจนวัตกรรมโปรแกรมให้คะแนนกีฬาเซปักตะกร้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์นิสิตชั้นปีที่ ๕บันไดลิงอัจฉริยะ,ปลูกเอง ปรุงเอง กินเอง ขายเอง Agingผู้สูงอายุพฤติกรรมการบริโภคโภชนาการโรงเรียนกีฬาสมรรถภาพทางกายสร้างต้นแบบสวนฟื้นฟูสุขภาพสุขภาพหลักสูตรออกกำลังกายอาหารกลางวันอาหารพื้นถิ่น

  Interest

  ความเครียดและการผ่อนคลายความเครียด, การจัดการการออกำลังกายของผู้สูงอายุ, การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, การส่งเสริมสุขภาพจิตท

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)