Person Image

  Education

  • ปร.ด.(โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2546
  • วท.ม.(สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2530
  • วท.บ.(รังสีเทคนิค), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2527

  Expertise Cloud

  Advanced placement programcaffeinecreatine kinaseCyclea barbata MiersDeep-water runningDOMSFutsalfutsal specific fitness testgelling mechanismHeart rateLactate dehydrogenaseLactic acidL-carnitineMovementmuscle strengthObese WomenOpinionoverwightOxygen DeficitOxygen Uptake Kineticsphenolic compoundPhysiological DemandPhysiological demandsplyometric trainingport-specific testreaction timereliability.Satisfactionsleep deprivationsoluble dietary fiberSpecific testStretch-shortening cycleTeachingTwelfth grade studentsvalidityVertical jumpการตัดสินใจการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการบริโภคอย่างยั่งยืนการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์การฟื้นตัวการฟื้นตัว ความเร็วในการวิ่ง ความแม่นยำในการส่งบอล ฟุตซอลการรับรู้ภาพลักษณ์ทางกายการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมการวิ่งในน้ำ การฝึกพลัยโอเมตริก กล้ามเนื้อเสียหายการสร้างแบบทดสอบการสร้างแบบแบบทดสอบ สมรรถภาพด้านแอนแอโรบิค นักกีฬาบาสเก็ตบอลการให้ออกซิเจนการออกกำลังกายเกณฑ์มาตรฐานเข้าศึกษาไขมันในร่างกายความแข็งแรงความคิดเห็นความพึงพอใจความสามารถพิเศษทางการกีฬาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดคิเนติคของการใช้ออกซิเจนโครงการเรียนล่วงหน้าดัชนีมวลกายเด็กอ้วนต้นแบบธุรกิจทดสอบนักเรียนน้ำนมแพะน้ำมันมวย สรีรวิทยา จิตวิทยา สมรรถนะทางกีฬาปัจจัยผู้หญิงอ้วนพฤติกรรมการบริโภคฟุตซอลโภชนาการมวยปล้ำมวลกล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โยเกิร์ตชนิดผงร้อยละของไขมันในร่างกายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6แรงเหยียดขาโรงเชือดโคโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์แลคเตทในเลือดสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงสรีรวิทยาการออกกำลังกายสัดส่วนมูลค่าสุขภาพออกซิเจนเด็ฟฟิซิทอาหารพื้นถิ่น

  Interest

  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย, โภชนาการ

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2553 - ก.ย. 2557 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ต.ค. 2549 - ต.ค. 2551 หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • พ.ย. 2543 - พ.ค. 2544 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์
  • ส.ค. 2543 - ส.ค. 2543 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Physiological demands and activity profiles during futsal match play according to competitive levelMakaje N., Ruangthai R., Arkarapanthu A., Yoopat P.2012Journal of Sports Medicine and Physical Fitness
  52(4),pp. 366-374
  56
  2Gel extracted from Khruea-ma-noi (Cyclea barbata Miers) leaves: Chemical composition and gelation propertiesArkarapanthu A., Arkarapanthu A., Chavasit V., Sungpuag P., Phuphathanaphong L.2005Journal of the Science of Food and Agriculture
  85(10),pp. 1741-1749
  13
  3The effects of six weeks of deep-water running after soccer practice combined with plyometric training on indirect symptoms of muscle damageTheanthong A., Rungthai R., Arkarapanthu A., Chentanez T.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(3),pp. 501-513
  1