ผลงานสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา) ปี 2019

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2019 inนางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์, inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์, inดร.ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์, "FACTOR ANALYSIS OF THE IMPACT AFFECTING TO ECOTOURISM DEVELOPMENT IN THE POINT OF VIEWS OF THE HOST COMMUNITY AT NONG HAN LAKE, THAILAND", International Journal of Innovative Science and Research Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, หน้า 239-243
2019 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai EFL Learners' Collocational Competence and Their Perceptions of Collocational Difficulty", Theory and Practice in Language Studies, ปีที่ 9, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2019, หน้า 776-784
2019 inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, "Needs Analysis for English Communication Skills of Thai Officers, A Case Study: Department of Fisheries", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, หน้า 108-113
2019 inนางสาวสิชาภัทร บุญหนุน, อาจารย์, "Vocabulary Learning Strategies Employed by Thai University Students across Four Academic Profiles", Theory and Practice in Language Studies, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2019, หน้า 902-910
2019 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Exploring Thai University Students’ Receptive and Productive Knowledge of Collocations across Four Academic Faculties", Advances in language and literary studies, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2019, หน้า 115-123
Publish Year National Journal 1
2019 inนางสาวสิชาภัทร บุญหนุน, อาจารย์, "พจนานุกรมภาษาอังกฤษฟรีออนไลน์: การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ปีที่ 5, ฉบับที่ ฉบับเสริม, ธันวาคม 2019, หน้า 1-14

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มวิชาภาษา)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2019 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, "การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาแบบจำลอง กิจการเพื่อสังคม สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future Prospect) , 12 - 13 ธันวาคม 2019, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2019 inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการพัฒนาแบบจำลองกิจการเพื่อสังคม สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future Prospect) , 12 - 13 ธันวาคม 2019, อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&SectionID=05&BudgetYear=2019]