ผลงานคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2022

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 7
2022 exน.ส.กัลยากร ศรีเจ๊ก, inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้า-ส่งออกน้ำมะพร้าวของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา", วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 8-17
2022 exนายสิทธพงษ์ คำนาน, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออมในกลุ่มประเทศ ASEAN-5", วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 18-27
2022 exกมลรัก เสนาจักร์, inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบิน ณ สนามบินอู่ตะเภา เส้นทางบินอู่ตะเภา-อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ของบริษัทนำเที่ยว", วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 3-18
2022 inนางสาวชิราภรณ์ วงศ์แสน, อาจารย์, inนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์, "การคาดการณ์ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง", วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย , ปีที่ 17, ฉบับที่ 59, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 1-11
2022 exพัชรี ปรีเปรมโมทย์, exพิมพ์ทอง ทองนพคุณ, exวรชัย รวบรวมเลิศ, exดาวรรณ หมัดหลี, exอลงกรณ์ ประมวญทรัพย์, inดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์, "การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อยกระดับรายได้ของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี", วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2022, หน้า 123-141
2022 exดำรงศักดิ์ ท้าวอินทร์ต๊ะ, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอกภัทร ลักษณะคำ, อาจารย์, "ปัจจัยทางเศรษฐกิจภายใต้ภาวะการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีผลกระทบต่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET WELL-BEING INDEX (SETWB)", วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 25-34
2022 inดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์, exอธิชา อินทอง, exวรฤทัย สุนทรสนิท, "ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราไทยในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน", วารสารนักบริหาร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 79-93

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=77]