ผลงานสาขาวิชาการเงิน ปี 2022

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาการเงิน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาการเงิน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในสาขาวิชาการเงิน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาการเงิน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในสาขาวิชาการเงิน ปี 2022

Year:

<< 20222021 >>
Publish Year National Journal 2
2022 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิตยา งามแดน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเปรมิศา ปราณี, "ผลกระทบของความสัมพันธ์โซ่อุปทานระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดหาที่มีต่อผลการดำเนินงานของผู้จัดหาในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์", Journal of Roi Kaensarn Academi, ปีที่ 7, ฉบับที่ 9, กันยายน 2022
2022 inนางสาวนิตยา งามแดน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินสถานภาพทางการเงินของวิสาหกิจรายย่อย", SMEs NEXT (วารสาร SMEs NEXT สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า 1-12

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาการเงินต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=45&SectionID=04]