ผลงานภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย ปี 2020

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2020 exPaweena Aendo, exRamnaree Netvichian, exSutha Khaodhiar, inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Pb, Cd, and Cu Play a Major Role in Health Risk from Contamination in Duck Meat and Offal for Food Production in Thailand", Biological Trace Element Research, ปีที่ 198, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2020, หน้า 243-252
2020 exNguyen T. T. Dung , exBao D. Truong , exNguyen V. Cuong , exNguyen T. B. Van , exDoan H. Phu, exBach T. Kiet, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVo B. Hien, exGuy Thwaites, exJonathan Rushton, exJuan Carrique-Mas , "A survey of retail prices of antimicrobial products used in small-scale chicken farms in the Mekong Delta of Vietnam", Globalization and Health, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 8-8
2020 exMs. Piriyaporn Thiendedsakul, inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Comparative liver metabolic enzyme activity of cytochrome P450 and glutathione-S-transferase in crocodile (Crocodylus siamensis) and livestock", Comparative Biochemistry and Physiology, Part C, ปีที่ 235, ฉบับที่ -, กันยายน 2020 - สิงหาคม 2021, หน้า 1-108784-6
2020 exนส. พิชญา สัตติวงศ์ชัย, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Physicochemical Properties and Fatty Acid Composition of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) Extracted by Using Various Extraction Methods", International Journal of Food Properties, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, กันยายน 2020, หน้า 1465-1474
2020 inดร.สุปภาดา คณานับ, inนางสาวนายิกา ปิ่นเนียม, inนายสิทธิพร โพธิธีรบุตร, inนางสาวประภาพรรณ กระจ่างลิขิต, "Contamination factors associated with surviving bacteria in Thai commercial raw pet foods", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1988-1991
2020 exน.ส. ดารกา ทองไทยนันท์, exNanthanida Mongkol, exKultida Jiamsomboon, exSarocha Suthisawat, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exYong Poovorawan, exGittiyaporn Ieamsaard, exBencharong Sangkharak, exKanokwan Taruyanon, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exผ.ศ. ดร. กอบพร บุญนาค, "Seroprevalence of Dengue, Zika, and Chikungunya Viruses in Wild Monkeys in Thailand", The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, ปีที่ 103, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 1228-1233

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 exนส. ปวีณา เอ็นดู, exนส. รามนรี เนตรวิเชียร, exรศ.ดร. สุธา ขาวเธียร, inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Carcinogenic risk in lead and cadmium contaminated and the potential ecological risk assessment in ground water and soil aroundmunicipal solid waste open landfill at Lop-buri Province, Thailand", 6th World One Health Congress 2020, 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2020, Edinburgh, Scotland ไอร์แลนด์

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
Publish Year International Petty Patent 3
2020 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการการเก็บรักษาตับจระเข้เพื่อลดการเสื่อมคุณภาพโปรตีน", มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 75% และบริษัทปัญญาฟาร์มกำแพงแสน จำกัด 25%, 2020
2020 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส. พิชญา สันตติวงศ์ไทย, exนส. วรัญญา อัจฉริยะชาญวณิช, "กรรมวิธีการสกัดน้ำมันจระเข้ด้วยวิธีการสกัดเย็นแบบแห้ง", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส. พิชญา สันตติวงศ์ไทย, exนส. วรัญญา อัจฉริยะชาญวณิช, "กรรมวิธีการสกัดน้ำมันจระเข้ด้วยวิธีการสกัดเย็นแบบเปียก", Kasetsart University, 2020
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59&SectionID=02&BudgetYear=2020]