ผลงานภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย ปี 2019

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2019 exTruong, DB, exDoan, HP, exTran, VKD, exNguyen, VC, exBach, TK, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBinot, A, exGoutard, FL, exThwaites, G, exCarrique-Mas, J, exRushton, J, "Assessment of Drivers of Antimicrobial Usage in Poultry Farms in the Mekong Delta of Vietnam: A Combined Participatory Epidemiology and Q-Sorting Approach", FRONTIERS IN VETERINARY SCIENCE, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019
2019 exปวีณา เอ็นดู, inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Carcinogenic and non-carcinogenic risk assessment of heavy metals contamination in duck eggs and meat as a warning scenario in Thailand", Science of the Total Environment, ปีที่ 689, ฉบับที่ 0, กรกฎาคม 2019 - กรกฎาคม 2020, หน้า 215-222
2019 inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSratongno, K, exPhimpraphai, W, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exMorand, S, exde Garine-Wichatitsky, M, "Antimicrobial Resistance of Salmonella spp. Isolates and Heavy Metal Traces from Rodent Meat Purchased from Roadside Markets, Central Thailand", FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE, ปีที่ -16, ฉบับที่ -10, ตุลาคม 2019, หน้า 687-695
2019 exนางสาวเพิ่มพูน มนต์มีศีล, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effects of astaxanthin on liver histopathology and expression of superoxide dismutase in rat aflatoxicosis", The Journal of Veterinary Medical Science , ปีที่ 81, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2019, หน้า 1162-1172
2019 inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, exAurieli Binot, "Assessment of municipal opened landfill and itsimpact on environmental and human health incentral Thailand", International Journal of infectious Diseases, ปีที่ 79, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 55-55
2019 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษตร สุเตชะ, exKonwipa Pongkerdlap, ex Nuttamon Treeratsakulchai, exPakawan Asawawongsawat, exMaytavee Latchanon, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, "Patterns of antimicrobial resistance bacteria from respiratory tract of psittacine pet birds in Thailand ; Abstact", International Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 79, ฉบับที่ S1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 71-71
Publish Year National Journal 1
2019 ex์Mr. Narayan Pokhrel, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exDr. Flavie Goutard, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "แนวปฏิบัติและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกรในพืน้ ที่ภาคกลางของประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 33-55

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2019 exDarunee Satorn, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, อาจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChonchanok Muangnapoh, "Antimicrobial Resistance Profiles of Escherichia coli Isolated from Multiple Organs of Diseased Swine in Nakhon Pathom Province, Thailand", RSU International Research Conference 2019, 22 เมษายน 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exพิชญา สันตติวงศ์ไทย, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "COMPARISON OF FATTY ACID PROFILES OF CROCODILE OIL USING DIFFERENT EXTRACTION METHODS", Kasetsart University Veterinary International Conference 2019 (KUVIC 2019), 13 - 14 มิถุนายน 2019, ประจวบคีรีขันธ์ อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2019 exPanisa Noourai, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, อาจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChonchanok Muangnapoh, "Phylogenetic characterization of Escherichia coli isolated from diseased swine in Ratchaburi province, Thailand", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕๗ ม.เกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, อื่นๆ ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59&SectionID=02&BudgetYear=2019]