ผลงานภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย ปี 2017

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2017 exNozomi Shiratori, exNaoki Kobayashi, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exYoshitsugu Sugiura, exMasahiko Takino , exOsamu Endo, exYoshiko Sugita-Konishi, "Occurrence of Penicillium brocae andPenicillium citreonigrum, which Produce a MutagenicMetabolite and a Mycotoxin Citreoviridin,Respectively, in Selected Commercially AvailableRice Grains in Thailand", Toxins, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน - ธันวาคม 2017, หน้า 194-194
2017 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiraporn Ruangsittichai, "Species-specific primers for the detection of lymphatic filariasis vectors: Mansonia bonneae and Mansonia dives", Tropical Biomedicine, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 615-621
2017 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exSugita-Konishi, Y., "Mycotoxin contamination in foodstuffs and feedshealth concerns in Thailand", Japanese Journal for Veterinary Research, ปีที่ 65, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 173-183
Publish Year National Journal 1
2017 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "ชนิดความหลากหลายและความไวยาของเชื้อ Staphylococcus ที่แยกได้จากมูลไก่เนื้อในบางฟาร์ม ประเทศไทย", วารสารสาธารณสุขศาสตร์, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 44-55

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2017 exน.ส. ปวีณา เอ็นดู, exน.ส. รามนรี เนตรวิเชียร, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, exSutha Khaodhia, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Contamination at risk of Lead and Cadmium in Duck Meats from Free Grazing and Large Scale Duck farms in Nakhon Pathom Province, Thailand", The 55th Kasetsart University Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59&SectionID=02&BudgetYear=2017]