ผลงานภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย ปี 2013

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2013 exธีราภรณ์ เมฆอรุณ, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exหทัยรัชต์ หาญอนันตชัย, exรัชนีกร มิ่งขวัญ, exรศ. สุธา ขาวเธียร, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยวิกฤตที่ส่งผลต่อคุณภาพทางเคมีและโลหะหนักในน้ำที่ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศไทย", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013 - มีนาคม 2014, หน้า 581-588
Publish Year National Journal 1
2013 exBenjapol Lorsanyalak, exPiyaporn Iam-Chalern, exPattarapong Chakthong, exApinya Sujirarat, exAmornrat Unamornchaikul, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาระดับตะกั่วในเลือดของนกนางนวลธรรมดา(Larus brunnicephalus) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน และตะกอนดินณ สถานที่พักตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ", Chiangmai Veterinary Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2013, หน้า 247-261

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2013 exMathide C. Paul, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, ex Francois Roger, exStephane Bertagnoli, exFlavie Goutard, "INTERRISK: AN INTERNATIONAL ONE HEALTH MASTER PROGRAM IN SOUTHEAST ASIA", 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION, 18 - 20 พฤศจิกายน 2013, ราชอาณาจักรสเปน

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59&SectionID=02&BudgetYear=2013]