การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2019

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 3
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The 9th International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress & Exhibition ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Formation mechanism, structure, magnetic and photocatalytic properties of aluminate and ferrite spinels,22 ต.ค. 2019 - 28 ต.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The 9th International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress & Exhibition ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Formation mechanism, structure, magnetic and photocatalytic properties of aluminate and ferrite spinels,22 ต.ค. 2019 - 28 ต.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The 9th International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress & Exhibition ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Formation mechanism, structure, magnetic and photocatalytic properties of aluminate and ferrite spinels,22 ต.ค. 2019 - 28 ต.ค. 2019

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132010200820072004 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012201120082007 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>