การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center) ปี 2015

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)