รางวัลสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ) ปี 2012

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ)

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132012 >>
Publish Year Conference Award 1
2012 inนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์,inนายสนธยา ผาลลาพัง,inนายอนุรักษ์ เครือคำ,inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ,"Satisfaction of Pilot Poverty and 3 Synergies toward the Management Process of Operation Project to Solve Poverty by "Sakon Nakhon Model"", ชมเชย, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2012