รางวัลสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ) ปี 2013

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

1

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ)

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>
Publish Year Conference Award 1
2013 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Marketing Promotion Directions for Kamar Band towardthe Economic Development in Sakon Nakhon Province", ยอดเยี่ยม, บริหารธุรกิจและโลจิสติกส์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Nov 28 2013