รางวัลคณะวนศาสตร์ บางเขน ปี 2019

92

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

65

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

75

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

5

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลคณะวนศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2019 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 อายุต่ำกว่า 40 ปี", , คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 24 2019
2019 inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์,"ผลงานวิจัยเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2561", , สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), Jun 26 2019
2019 inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผลงานวิจัย เรื่อง อนาคตสิมิลัน บนความสมดุลของการท่องเที่ยว เป็นผลงานวิจัยดีเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ประจำปี พ.ศ.2561", -, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), Jun 26 2019

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2019 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์,inนางสาววรารัตน์ หาคำ,"Research and Development of Rubberwood Insulation Board and Para-Rubber Latex", การประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอาจารย์และนักวิจัย (ด้านปลายน้ำ), , สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย, Jul 15 2019

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2019 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายเดชา ดวงนามล,"(Wood Utilization of Small Scale Fishing Communities of ThabNuea Village for Squid Trap, Kampuan Subdistrict, Suksumran District, Ranong Province", นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่นของการประชุมการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”, ในสาขา เทคโนโลยีวนวัฒน์และการจัดการป่าไม้, คณะกรรมการจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562, Aug 20 2019
2019 inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์,"Improvement of Adsorption Properties of Charcoal from Coconut Shells Using Multistep Carbonization", รางวัลอันดับ 1 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (อายุมากกว่า 40 ปี), , การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2562 (กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมทรัพยกรชายฝั่งฯ องค์การอุตสาหรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์), Aug 21 2019