Award

Award
บุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2563
Branch
-
Doner
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
บุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1 บทความวิจัยเรื่องบ้านกับความสมบูรณ์พร้อมของการใช้ชีวิต:ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
Received
24 กันยายน 2021
Related Link
-