Award

Award
บุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2561
Branch
บทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1 (TCI 1)
Doner
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
กลวิธีความไม่สุภาพในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์ บทความวิจัยเผยแพร่ลงวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Received
17 มิถุนายน 2019
Related Link
-