Award

Award
บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2560 ประเภทบทความในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (กลุ่มที่ 1)
Branch
-
Doner
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Obvious
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคำเรียกสีของชาวมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลภาษาจำนวน 7 คน ผลการวิจัยพบว่า คำเรียกสีพื้นฐานของชาวมอแกนมีจำนวน 5 สี คือ potiak ‘สีขาว’ k??tam ‘สีดำ’ m??la?k ‘สีแดง’ ku?it ‘สีเหลือง’ และ ?omo?? ‘สีกรู หรือ สีเขียว/ฟ้า/น้ำเงิน’ โดยวิวัฒนาการของคำเรียกสีพื้นฐานภาษามอแกนอยู่ในระยะที่ 4 ส่วนคำเรียกสีไม่พื้นฐานนั้น ชาวมอแกนมีวิธีสร้างคำเรียกสีไม่พื้นฐาน 2 วิธี ได้แก่ การใช้คำขยายประสมหรือประกอบกับคำเรียกสีพื้นฐาน และการใช้คำเร
Received
15 มิถุนายน 2018
Related Link
-