รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

          หมายเหตุ        
  • พิจารณาเฉพาะบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2561 (2018) เท่านั้น
  • คิดค่าความต่อเนื่องของบทความเฉพาะปี 2559-2561 เท่านั้น
    (ไม่รวมความต่อเนื่องในประกาศปี 2551-2558)