ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย
สำหรับนักวิจัย
ข้อกำหนดในการเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัยผ่านระบบ
1. ผู้ที่เสนอขอทุนจะต้องใช้รหัสบัญชีเครือข่าย "นนทรี" ในการเข้าระบบ ( เฉพาะ e-mail ของ @ku.ac.th เท่านั้น ) ถ้าไม่มีกรุณาติดต่อขอรหัสบัญชี ได้ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรหัสบัญชีได้ที่ "แบบฟอร์มการขอรหัสบัญชี" และผู้ที่ต้องการจะเสนอโครงการจะต้อง Login ด้วย e-mail ของตัวท่านเองเท่านั้น (การ Login ด้วย User ID ของนักวิจัยที่จะเสนอโครงการวิจัย จะเปรียบเสมือนว่าเป็นเจ้าของ โครงการ/หัวหน้าโครงการ/ผู้อำนวยการชุดโครงการ แต่ถ้านักวิจัยใช้ User ID ของบุคคลอื่น ในการเสนอโครงการวิจัย บุคคลนั้น จะมีสถานภาพเป็นเจ้าของ โครงการ/หัวหน้าโครงการ/ผู้อำนวยการชุดโครงการ แทนตัวท่านเอง)
2. ผู้ที่เสนอขอทุนจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาก่อนมิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถ เสนอโครงการวิจัยได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อจากระบบ ถ้ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ขอรับการขึ้นทะเบียนนักวิจัยฯ ได้ที่ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนซึ่งสามารถ คลิกที่ "ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน" เพื่อดาวน์โหลด และจัดส่งมายังฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือที่ e-mail : info.rdi@ku.ac.th
3. การกรอกข้อมูลในระบบจะต้องกรอกข้อมูล Field ที่ระบุให้ครบถ้วน โดยจะมีสัญลักษณ์กำกับไว้ ถ้าไม่กรอก Field ที่ระบุไว้ จะไม่สามารถบันทึกได้ และในกรณีที่เสนอขอเป็นลักษณะชุดโครงการวิจัย ผอ.ชุดโครงการฯ จะต้องเป็นผู้กรอกข้อมูล ในภาพรวมทั้งหมดก่อนกรอกข้อมูล โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยของชุดโครงการวิจัยนั้นๆ โครงการย่อย จึงจะสามารถกรอกข้อมูลของแต่ละโครงการย่อยได้
อนึ่ง หากมีปัญหากรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
  ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ. 1457, 1796, 1973 e-mail : rdirdk@ku.ac.th
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ. 1459 , 1805 e-mail : mailto:info.rdi@ku.ac.th

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มีการใช้งานได้ที่ "คู่มือการใช้งาน"
 
เข้าใช้งานระบบ KURM

แบบฟอร์มการขอรหัสบัญชี
คู่มือการใช้งาน