รายละเอียดโครงการ

Outputs

Conference

# Conference
1 นายอนุสรณ์ เชื้อสามารถ, อาจารย์, ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, ดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการวัดขนาดหน้าตัดไม้ท่อนด้วยวิธีประมวลผลภาพ", การประชุมการป่าไม้ประจำปีพ.ศ.2564, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, เมษายน - เมษายน 2021, หน้า undefined - undefined
2 Mr.Anusron Chueasamat, Lecturer, Dr.Supakit Sayasoonthorn, Associate Professor, Dr.Raksak Sermsak, Assistant Professor, Mr.Piyapong Sriwongras, Assistant Professor, Dr.Nopparat Kaakkurivaara, Assistant Professor, "การศึกษาการวัดขนาดหน้าตัดไม้ท่อนด้วยวิธีประมวลผลภาพ", การประชุมการป่าไม้ประจำปีพ.ศ.2564, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, เมษายน - เมษายน 2021, หน้า undefined - undefined

API url