รายละเอียดโครงการ

Outputs

Conference

# Conference
1 ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด, "รูปแบบรูในเนื้อไม้ที่เกิดจากการเจาะทำลายโดยโรคและแมลงในไม้สัก", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2564, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, เมษายน - เมษายน 2021, หน้า undefined - undefined
2 ณัฐนิช พูลศรี, สริตา พูลภิรมย์, นายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด, ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคำนวณเวลาเดินทางของคลื่นเสียงในแผ่นไม้ด้วยวิธีติดตามเส้นทางรังสี", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2564, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, เมษายน - เมษายน 2021, หน้า undefined - undefined
3 Dr.Laddawan Rianthakool, Assistant Professor, Dr.khanchai prasanai, Assistant Professor, Dr.Chakrit Na Takuathung, Assistant Professor, Mr.Noparit Jinuntuya, Assistant Professor, Dr.WIWAT WONGKOKUA, Assistant Professor, Mr.Sakchai Chomkokard, "รูปแบบรูในเนื้อไม้ที่เกิดจากการเจาะทำลายโดยโรคและแมลงในไม้สัก", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2564, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, เมษายน - เมษายน 2021, หน้า undefined - undefined
4 ณัฐนิช พูลศรี, สริตา พูลภิรมย์, Mr.Noparit Jinuntuya, Assistant Professor, Dr.WIWAT WONGKOKUA, Assistant Professor, Mr.Sakchai Chomkokard, Dr.Laddawan Rianthakool, Assistant Professor, Dr.khanchai prasanai, Assistant Professor, Dr.Chakrit Na Takuathung, Assistant Professor, "การคำนวณเวลาเดินทางของคลื่นเสียงในแผ่นไม้ด้วยวิธีติดตามเส้นทางรังสี", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2564, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, เมษายน - เมษายน 2021, หน้า undefined - undefined

API url