รายละเอียดโครงการ

  • แหล่งทุน: [object Object]
  • ปีงบประมาณ: 2019
  • ลักษณะโครงการ: โครงการย่อยในชุดโครงการ "ผลประโยชน์ร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของการปลูกป่าบนพื้นทีี่สูงเพื่อการกักเก็บคาร์บอน ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่"
  • ประเภทโครงการ: โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์
  • หัวหน้าโครงการ: ดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์
  • ผู้ร่วมวิจัย:

Outputs

Journals

# Internation Journal
1 M.A. HEALEY, S.A. LAWSON, S. SOMANY, Dr.Wattanachai Tasen, Associate Professor, Q. DAO NGOC, "Forest biosecurity laws in South-East Asia: a review", International Forestry Review, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, ธันวาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 418 - 432
2 M.A. HEALEY, S.A. LAWSON, S. SOMANY, ดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, Q. DAO NGOC, "Forest biosecurity laws in South-East Asia: a review", International Forestry Review, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, ธันวาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 418 - 432
# Journal
1 เอนกพงศ์ สีเขียว, Dr.Wattanachai Tasen, Associate Professor, Dr.Sakhan Teejuntuk, Assistant Professor, "สังคมแมลงผิวดินในพื้นที่ฟื้นฟูป่าเหมืองหินปูน จังหวัดสระบุรี", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 1 - 10
2 Siriphan Aoon-in, Dr.Wattanachai Tasen, Associate Professor, Dr.Sutee Duangjai, Assistant Professor, Saksan Kaitongsuk, "นิเวศวิทยาบางประการและการกระจายของต้องแล่งเขาใหญ่ (Polyalthia khaoyaiensis P. Bunchalee & Chantar.) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 17 - 30
3 Siriphan Aoon-in, ดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, ดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Saksan Kaitongsuk, "นิเวศวิทยาบางประการและการกระจายของต้องแล่งเขาใหญ่ (Polyalthia khaoyaiensis P. Bunchalee & Chantar.) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 17 - 30
4 เอนกพงศ์ สีเขียว, ดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, ดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สังคมแมลงผิวดินในพื้นที่ฟื้นฟูป่าเหมืองหินปูน จังหวัดสระบุรี", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 1 - 10
5 ดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, สมบูรณ์ สงวนสุข, "การจำแนกหมู่ไม้ในสังคมพืชบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 33 - 48
6 Dr.Wattanachai Tasen, Associate Professor, สมบูรณ์ สงวนสุข, "การจำแนกหมู่ไม้ในสังคมพืชบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 33 - 48

Conference

# Conference
1 รัตติกาล รักดี, ดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, ดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นต่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร , ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, พฤษภาคม - พฤษภาคม 2020, หน้า undefined - undefined
2 รัตติกาล รักดี, Dr.Wattanachai Tasen, Associate Professor, Dr.Ronglarp Sukmasuang, Associate Professor, "ความคิดเห็นต่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร , ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, พฤษภาคม - พฤษภาคม 2020, หน้า undefined - undefined

API url