รายละเอียดโครงการ

  • แหล่งทุน: [object Object]
  • ปีงบประมาณ: 2018
  • ลักษณะโครงการ: โครงการเดี่ยว
  • ประเภทโครงการ: โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์
  • หัวหน้าโครงการ: ดร.ออ พรานไชย, รองศาสตราจารย์
  • ผู้ร่วมวิจัย:

Outputs

Journals

# Internation Journal
1 Dr.Aor Pranchai, Associate Professor, Michael Jenke, Uta Berger, "Well-intentioned, but poorly implemented: debris from coastal bamboo fences triggered mangrove decline in Thailand", Marine Pollution Bulletin, ปีที่ 146, ฉบับที่ C, กรกฎาคม 2019 - undefined NaN, หน้า 900 - 907
2 ดร.ออ พรานไชย, รองศาสตราจารย์, Michael Jenke, Uta Berger, "Well-intentioned, but poorly implemented: debris from coastal bamboo fences triggered mangrove decline in Thailand", Marine Pollution Bulletin, ปีที่ 146, ฉบับที่ C, กรกฎาคม 2019 - undefined NaN, หน้า 900 - 907

Conference

# Internation Conference
1 Dr.Aor Pranchai, Associate Professor, Michael Jenke, Uta Berger, "Neglect of Coastal Bamboo Fences Triggered Mangrove Decline in Thailand", 5th Mangrove, Macrobenthos and Management, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, กรกฎาคม - กรกฎาคม 2019, หน้า undefined - undefined
2 ดร.ออ พรานไชย, รองศาสตราจารย์, Michael Jenke, Uta Berger, "Neglect of Coastal Bamboo Fences Triggered Mangrove Decline in Thailand", 5th Mangrove, Macrobenthos and Management, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, กรกฎาคม - กรกฎาคม 2019, หน้า undefined - undefined

API url