รายละเอียดโครงการ

Outputs

Journals

# Journal
1 จันทิมา อยู่ถาวร, ดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, ดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, อัชฎา ชิตโชติ, "ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเหมาะสมของการกระจายต้นเสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi Powell) ในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 155 - 171

API url