รายละเอียดโครงการ

Outputs

Journals

# Journal
1 ณรงค์เดช เดชคง, Dr.Nopparat Kaakkurivaara, Assistant Professor, Dr.Roongreang Poolsiri, Assistant Professor, "การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อติดตามการเติบโตของต้นไม้ในสวนป่า", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 71 - 82
2 ณรงค์เดช เดชคง, ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อติดตามการเติบโตของต้นไม้ในสวนป่า", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 71 - 82

Conference

# Internation Conference
1 Narongdet Detkong, Dr.Nopparat Kaakkurivaara, Assistant Professor, Dr.Roongreang Poolsiri, Assistant Professor, "APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGY FOR TREE GROWTH MONITORING", FORMEC: 52 International Symposium on Forest Mechanisation, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, ตุลาคม - ตุลาคม 2019, หน้า undefined - undefined
2 Narongdet Detkong, ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGY FOR TREE GROWTH MONITORING", FORMEC: 52 International Symposium on Forest Mechanisation, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, ตุลาคม - ตุลาคม 2019, หน้า undefined - undefined

API url