รายละเอียดโครงการ

  • แหล่งทุน: [object Object]
  • ปีงบประมาณ: 2017
  • ลักษณะโครงการ: โครงการย่อยในชุดโครงการ "การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่"
  • ประเภทโครงการ: โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์
  • หัวหน้าโครงการ: ดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ผู้ร่วมวิจัย:

ความเป็นมาของโครงการ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคือการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุดและมีการสูญเสียน้อยที่สุด อาจหมายความรวมถึงการใช้แล้วมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ น้อยที่สุด ทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ (renewable natural resources) ในประเทศไทยได้ประกาศยกเลิกการทำไม้ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 แต่อย่างไรก็ตามความต้องการใช้ไม้ยังคงมีอยู่และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมการทำไม้ในปัจจุบันสามารถกระทำได้ในพื้นที่สวนป่าหรือป่าปลูก ป่าปลูกจึงมีความสำคัญมากในสังคมปัจจุบันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ป่าปลูกถือเป็นแหล่งผลิตไม้ที่สำคัญ นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ทำหน้าที่ปกป้องทรัพยากรดินและน้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ ก่อให้เกิดการสร้างงานกับชุมชนท้องถิ่น และดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ (Savill et al. 1997; Siry et al. 2001; Carle et al. 2002; Evans and Turnbull 2004) การทำไม้นั้นมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวิธีการทำไม้ และระบบการทำไม้ (อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล) ดังนั้นผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมย่อมส่งผลแตกต่างกัน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำไม้ในรูปแบบที่แตกต่างกันของสวนป่า เพื่อให้สวนป่ายังได้ประโยชน์สูงต่อการจัดการสวนป่าแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด หรือที่เรียกว่าการลดผลกระทบจากการทำไม้ ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาตัวอย่างการทำไม้ในสวนป่าสักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีรูปแบบการทำไม้ในหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันและทำการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดการสวนป่าในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการทำไม้ในพื้นที่สวนป่าสักต่อสิ่งแวดล้อมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2. เพื่อหารูปแบบการทำไม้ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในพื้นที่สวนป่าสัก

Abstract

ปัจจุบันการส่งออกไม้จำเป็นอย่างยิ่งที่ผลผลิตต้องมาจากสวนป่าที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้าซึ่งในปัจจุบันให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพิ่มสูงขึ้น จังหวัดแพร่ มีอุตสาหกรรมไม้สักเป็นจุดเด่นของจังหวัด ไม้สักส่วนใหญ่มาจากพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ และมีภารกิจในด้านการปลูกสวนป่า คุ้มครองป่า บูรณะและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบจากการทำไม้ในสวนป่าสัก มุ่งเน้นผลต่อสิ่งแวดล้อม ใน 4 ด้านคือ คุณภาพของน้ำ สมบัติกายภาพของดิน ความหลากหลายของพืชและสัตว์ป่า โดยการวางแปลงสำรวจในพื้นที่ 4 สวนป่าในจังหวัดแพร่ เป้าหมายเพื่อการเลือกรูปแบบการทำไม้ที่เหมาะสม ให้ได้ปริมาตรไม้ตามเป้าหมายการผลิตแล้ว ยังสามารถช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สวนป่าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ผลการศึกษายังอยู่ระหว่างการดำเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

Outputs

API url