รายละเอียดโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ

การทำไม้ (Timber harvesting) คือกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ เริ่มตั้งแต่การล้มไม้ การชักลากตอนป่าเพื่อนำไม้มากองรวมไว้ริมทางตรวจการหรือหมอนไม้ชั่วคราวในป่า การหมายวัดตัดทอนไม้เพื่อให้ได้ขนาดของไม้ตามที่ต้องการ รวมถึงการขนส่งจนไปถึงโรงงานแปรรูป ขั้นตอนการทำไม้แต่ละขั้นจะใช้อุปกรณ์และวิธีการแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ชนิดไม้ รูปแบบการใช้ประโยชน์เนื้อไม้ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีอยู่ และรวมถึงประสบการณ์การทำไม้ของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ สำหรับสวนป่าไม้สักภายใต้การดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีการดำเนินงานตั้งแต่การผลิตกล้า ปลูก ดูแล จนถึงการทำไม้ออกมาเป็นเวลานานตั้งแต่ก่อนมีการปิดป่าสัมปทาน ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน โดยทั่วไปการทำไม้สักจะใช้วิธีการทำไม้แบบ Tree length ซึ่งไม้ที่ล้มแล้วจะถูกลิดกิ่งและตัดปลายยอดออก แล้วถูกชักลากมายังหมอนไม้ชั่วคราวหรือริมทางตรวจการ อาจมีการวัดขนาดไม้และตัดทอนให้ได้ความยาวที่ต้องการก่อนมีการขนส่งต่อไปยังหมอนไม้ถาวร เพื่อรอการซื้อขายไม้หรืออาจจะขนส่งไปยังโรงงานแปรรูปไม้เลย ซึ่งระบบการทำไม้ (Logging system) ที่พิจารณาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำไม้ ปัจจุบันยังมีการใช้เลื่อยยนต์ (Chainsaw) ในการล้มไม้และตัดทอนไม้ การชักลากตอนป่ามีอุปกรณ์หลายอย่าง เช่น รถแทรกเตอร์ทางการเกษตร (Farm tractor) รถชักลาก (Skidder) และช้าง และการขนส่งใช้รถจอหนัง รถบรรทุกขนาดต่างๆ ขนย้ายไม้สักจากหมอนไม้ชั่วคราวในป่าออกมายังหมอนไม้ใหญ่ (Landing) ของสวนเพื่อรอการซื้อขาย หลังจากนั้นจะมีการขนส่งต่อเพื่อไปยังโรงงานแปรรูปไม้ปลายทาง จะเห็นว่าระบบการทำไม้สักมีความหลากหลายซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการทำไม้ที่แตกต่างกัน การวางแผนการทำไม้เพื่อให้การทำไม้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่จะนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ระบบการทำไม้ที่เหมาะสมมีต้นทุนต่ำ คือการศึกษาผลิตภาพ และค่าใช้จ่ายในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ (Harvesting model) ทั้งนี้อาจจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้างด้วยเพื่อให้การดำเนินงานของสวนป่าเกิดความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1 เพื่อศึกษารูปแบบและอุปกรณ์ในการทำไม้สัก ตั้งแต่กระบวนการล้มไม้ การชักลากตอนป่า การหมายวัดตัดทอน และการขนส่งไม้จนถึงโรงงานอุตสาหกรรม 2 เพื่อศึกษาผลิตภาพและค่าใช้จ่ายในการทำไม้สัก 3 เพื่อพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ในการทำไม้สัก

Abstract

ไม้สัก เป็นไม้ที่มีมูลค่าสูง พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกไม้สักในประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ราบสูงและภูเขา ไม้สักมีรอบตัดฟันประมาณ 25 - 30 ปีและมีการตัดสางขยายระยะ 2 ถึง 3 รอบ โดยการทำไม้สักจะใช้เครื่องจักรกล เครื่องมือ และแรงงานคนเพื่อนำไม้สักจากแปลงปลูกออกมาใช้ประโยชน์ งานวิจัยนี้ศึกษาผลิตภาพ และค่าใช้จ่ายในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ เพื่อประโยชน์ในการเลือกระบบการทำไม้ที่เหมาะสม

Outputs

Conference

# Internation Conference
1 ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์, ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Supply Chain Operations in Teak Plantation", 6th International Forest Engineering Conference (FEC2018), ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, เมษายน - เมษายน 2018, หน้า undefined - undefined
2 Dr.Laddawan Rianthakool, Assistant Professor, Dr.Nopparat Kaakkurivaara, Assistant Professor, Dr.Piyawat Diloksumpun, Lecturer, Dr.Wanchai Arunpraparat, Assistant Professor, "Supply Chain Operations in Teak Plantation", 6th International Forest Engineering Conference (FEC2018), ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, เมษายน - เมษายน 2018, หน้า undefined - undefined

API url