รายละเอียดโครงการ

Outputs

Journals

# Journal
1 สิรภพ อบแพทย์, Dr.Pasinee Worachananant, Assistant Professor, "ผลกระทบจากการปล่อยน้ำทิ้งจากแหล่งท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำ กรณีศึกษา เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 414 - 431
2 นายพีรวิชญ์ บุญเสริม, Dr.Dachanee Emphandhu, Assistant Professor, Dr.Pasinee Worachananant, Assistant Professor, "การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีการท่องเที่ยวและไม่มีการท่องเที่ยวในตำาบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2020 - undefined NaN, หน้า 147 - 164
3 นายพีรวิชญ์ บุญเสริม, ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีการท่องเที่ยวและไม่มีการท่องเที่ยวในตำาบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2020 - undefined NaN, หน้า 147 - 164
4 สิรภพ อบแพทย์, ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการปล่อยน้ำทิ้งจากแหล่งท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำ กรณีศึกษา เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 414 - 431

API url