รายละเอียดโครงการ

Outputs

Journals

# Internation Journal
1 Arunthong, T., Thuenhan, S., Wongsripan, P., Mr.Sakchai Chomkokard, Dr.WIWAT WONGKOKUA, Assistant Professor, Mr.Noparit Jinuntuya, Assistant Professor, "Uncertainty analysis of linear least square fitting apply to non-linear model", Siam Physics Congress 2018: A Creative Path to Sustainable Innovation, SPC 2018, ปีที่ 1144, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018 - undefined NaN, หน้า undefined - undefined
2 Arunthong, T., Thuenhan, S., Wongsripan, P., นายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด, ดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Uncertainty analysis of linear least square fitting apply to non-linear model", Siam Physics Congress 2018: A Creative Path to Sustainable Innovation, SPC 2018, ปีที่ 1144, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018 - undefined NaN, หน้า undefined - undefined

API url