รายละเอียดโครงการ

  • แหล่งทุน: [object Object]
  • ปีงบประมาณ: 2017
  • ลักษณะโครงการ: โครงการเดี่ยว
  • ประเภทโครงการ: โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์
  • หัวหน้าโครงการ: ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ผู้ร่วมวิจัย:

Outputs

Journals

# Internation Journal
1 Tomi Kaakkurivaara, Dr.Nopparat Kaakkurivaara, Assistant Professor, "Cost-efficiency and ergonomic study of two methods for planting Eucalyptus spp. seedlings in plantation forestry", Silva Fennica, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, กันยายน 2021 - undefined NaN, หน้า 10580 - undefined
2 Tomi Kaakkurivaara, ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cost-efficiency and ergonomic study of two methods for planting Eucalyptus spp. seedlings in plantation forestry", Silva Fennica, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, กันยายน 2021 - undefined NaN, หน้า 10580 - undefined

API url