รายละเอียดโครงการ

  • แหล่งทุน: [object Object]
  • ปีงบประมาณ: 2016
  • ลักษณะโครงการ: โครงการเดี่ยว
  • ประเภทโครงการ: โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์
  • หัวหน้าโครงการ: ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ผู้ร่วมวิจัย:

Outputs

Journals

# Internation Journal
1 Hyto?nen Jyrki, Dr.Nopparat Kaakkurivaara, Assistant Professor, Kaakkurivaara Tomi, Nurmi Juha, "Biomass equations for rubber tree (Hevea Brasiliensis) components in Southern Thailand", Journal of Tropical Forest Science, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 588 - 596
2 Jyrki Hyt?nen, Juha Nurmi , ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Tomi Kaakkurivaara, "Rubber Tree (Hevea brasiliensis) Biomass, Nutrient Content, and Heating Values in Southern Thailand", Forests, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2019 - undefined NaN, หน้า 1 - 11
3 Jyrki Hyt?nen, Juha Nurmi , Dr.Nopparat Kaakkurivaara, Assistant Professor, Tomi Kaakkurivaara, "Rubber Tree (Hevea brasiliensis) Biomass, Nutrient Content, and Heating Values in Southern Thailand", Forests, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2019 - undefined NaN, หน้า 1 - 11
4 Hyto?nen Jyrki, ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Kaakkurivaara Tomi, Nurmi Juha, "Biomass equations for rubber tree (Hevea Brasiliensis) components in Southern Thailand", Journal of Tropical Forest Science, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 588 - 596

API url