รายละเอียดโครงการ

  • แหล่งทุน: [object Object]
  • ปีงบประมาณ: 2014
  • ลักษณะโครงการ: โครงการย่อยในชุดโครงการ "การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด"
  • ประเภทโครงการ: โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์
  • หัวหน้าโครงการ: ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ผู้ร่วมวิจัย:

Outputs

API url