รายละเอียดโครงการ

Outputs

Journals

# Internation Journal
1 Sornboot, J., Aekplakorn, W., Ramasoota, P., Dr.Surat Bualert, Assistant Professor, Dr.Sornthep Tumwasorn, Professor, Jiamjarasrangsi, W., "Assessment of bioaerosols in tuberculosis high-risk areas of health care facilities in central Thailand", Asian Biomedicine, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019 - undefined NaN, หน้า 55 - 63
2 Sornboot, J., Aekplakorn, W., Ramasoota, P., ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, Jiamjarasrangsi, W., "Assessment of bioaerosols in tuberculosis high-risk areas of health care facilities in central Thailand", Asian Biomedicine, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019 - undefined NaN, หน้า 55 - 63
3 Sornboot, J, Aekplakorn, W, Ramasoota, P, Dr.Surat Bualert, Assistant Professor, Dr.Sornthep Tumwasorn, Professor, Jiamjarasrangs, W, "Detection of airborne Mycobacterium tuberculosis complex in high-risk areas of health care facilities in Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019 - undefined NaN, หน้า 465 - 473
4 Mr.Rathphum Pakarnseree, Lecturer, Chunkao, K., Dr.Surat Bualert, Assistant Professor, "Physical characteristics of Bangkok and its urban heat island phenomenon", Building and Environment, ปีที่ 143, ฉบับที่ undefined, สิงหาคม 2018 - undefined NaN, หน้า 561 - 569
5 Sornboot, J, Aekplakorn, W, Ramasoota, P, ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, Jiamjarasrangs, W, "Detection of airborne Mycobacterium tuberculosis complex in high-risk areas of health care facilities in Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019 - undefined NaN, หน้า 465 - 473
6 ดร.ภาคภูมิ ชูมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, นางสาวสุพรรณิการ์ ซาเหลา, Wladyslaw W. Szymanski, ดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "Vertical Variation of Carbonaceous Aerosols within the PM2.5 Fraction in Bangkok, Thailand", Aerosol and Air Quality Research, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มกราคม 2020, หน้า 43 - 52
7 นายรัฐภูมิ ปาการเสรี, อาจารย์, Chunkao, K., ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Physical characteristics of Bangkok and its urban heat island phenomenon", Building and Environment, ปีที่ 143, ฉบับที่ undefined, สิงหาคม 2018 - undefined NaN, หน้า 561 - 569
8 Dr.Parkpooom Choomanee, Assistant Professor, Dr.Surat Bualert, Assistant Professor, Ms.Thunyapat Thongyen, Lecturer, นางสาวสุพรรณิการ์ ซาเหลา, Wladyslaw W. Szymanski, Dr.Thitima Rungratanaubon, Associate Professor, "Vertical Variation of Carbonaceous Aerosols within the PM2.5 Fraction in Bangkok, Thailand", Aerosol and Air Quality Research, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มกราคม 2020, หน้า 43 - 52
# Journal
1 ภาคิน สุชาตานนท์, ดร.สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์, ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผันแปรของสมดุลพลังงานตามสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่แตกต่างกัน", วารสารวนศาสตร์ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า undefined - undefined
2 พิมพ์ลัษณ์ ช่างเรือน, Dr.Thitima Rungratanaubon, Associate Professor, Dr.Surat Bualert, Assistant Professor, "พฤติกรรมของโอโซนในบรรยากาศจากการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกัน", วารสารวนศาสตร์ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 84 - 93
3 พิมพ์ลัษณ์ ช่างเรือน, ดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมของโอโซนในบรรยากาศจากการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกัน", วารสารวนศาสตร์ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 84 - 93
4 ภาคิน สุชาตานนท์, Dr.Sujinna Karnasuta, Associate Professor, Dr.Surat Bualert, Assistant Professor, "ความผันแปรของสมดุลพลังงานตามสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่แตกต่างกัน", วารสารวนศาสตร์ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า undefined - undefined

Conference

# Internation Conference
1 ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Dorn Eiampa, Vichaya Sutum, "Vertical Profile of Particulate Matter on Haze Episode over Biomass Burning in South East Asia.", 6th International Conference on Biotechnology for the Wellness Industry 2016 (ICBWI 2016), , ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, สิงหาคม - สิงหาคม 2016, หน้า undefined - undefined
2 ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, "Urban Boundary Layer and Its Effects on Haze Episode in Thailand.", 18th International Conference on Environment and Water Resource Management (ICEWRM 2016) , ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, พฤษภาคม - พฤษภาคม 2016, หน้า undefined - undefined
3 พัชรินทร์ โพธ์ิโสภา , ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนในช่วงน้ำหลากและช่วงแล้งฝน ภาคเหนือ ประเทศไทย", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำเเพงเเสน, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, ธันวาคม - ธันวาคม 2014, หน้า undefined - undefined
4 Parkpoom Choomanee, Dr.Surat Bualert, Assistant Professor, Ms.Thunyapat Thongyen, Lecturer, Supannika Salao , Dr.Thitima Rungratanaubon, Associate Professor, "Vertical variation of carbon into char-EC and soot-EC formation in fine particulate matter (PM2.5) ) in the atmosphere, Bangkok metropolitan, Thailand.", Taiwan Association for aerosol research. The 24th International conference on aerosol science & technology 2017, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, กันยายน - กันยายน 2017, หน้า undefined - undefined
5 Parkpoom Choomanee, ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, Supannika Salao , ดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "Vertical variation of carbon into char-EC and soot-EC formation in fine particulate matter (PM2.5) ) in the atmosphere, Bangkok metropolitan, Thailand.", Taiwan Association for aerosol research. The 24th International conference on aerosol science & technology 2017, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, กันยายน - กันยายน 2017, หน้า undefined - undefined
6 Dr.Surat Bualert, Assistant Professor, Mr.Kittichai Duangmal, Lecturer, "Urban Boundary Layer and Its Effects on Haze Episode in Thailand.", 18th International Conference on Environment and Water Resource Management (ICEWRM 2016) , ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, พฤษภาคม - พฤษภาคม 2016, หน้า undefined - undefined
7 Dr.Surat Bualert, Assistant Professor, สโรชา หนูยัง, Pannop Limhoon, Narita Fakkaew , Jutapas Saiohai, "Application of Tall Tower on Air Pollution: A Case study of Kasetsart University Tower", 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2016), ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, พฤศจิกายน - พฤศจิกายน 2016, หน้า undefined - undefined
8 นายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว, ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Role of Latent Heat Flux and Sensible Heat Flux in Urban Zoning, Design and Planning.", ICELS2015, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, พฤศจิกายน - พฤศจิกายน 2015, หน้า undefined - undefined
9 พัชรินทร์ โพธ์ิโสภา , Dr.Samakkee Boonyawat, Associate Professor, Dr.Surat Bualert, Assistant Professor, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนในช่วงน้ำหลากและช่วงแล้งฝน ภาคเหนือ ประเทศไทย", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำเเพงเเสน, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, ธันวาคม - ธันวาคม 2014, หน้า undefined - undefined
10 Supannika Salao, ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Parkpoom Choomanee, "Effects of moonsoon season on vertical characteristic of organic carbon and element carbon in fine particulate matter (PM2.5) in Bangkok, Thailand.", Taiwan Association for aerosol research. The 24th International conference on aerosol science & technology 2017, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, กันยายน - กันยายน 2017, หน้า undefined - undefined
11 Narita Fakkaew, ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characteristic of Fine Particulate Metter (PM2.5) Influent for Air Pollution in the Atmosphere, Bangkok Metropolitan, Thailand.", Taiwan Association for aerosol research. The 24th International conference on aerosol science & technology 2017 , ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, กันยายน - กันยายน 2017, หน้า undefined - undefined
12 Mr.Alongkorn INtaraksa, Lecturer, ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว, Dr.Surat Bualert, Assistant Professor, "Role of Latent Heat Flux and Sensible Heat Flux in Urban Zoning, Design and Planning.", ICELS2015, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, พฤศจิกายน - พฤศจิกายน 2015, หน้า undefined - undefined
13 Dr.Surat Bualert, Assistant Professor, Dorn Eiampa, Vichaya Sutum, "Vertical Profile of Particulate Matter on Haze Episode over Biomass Burning in South East Asia.", 6th International Conference on Biotechnology for the Wellness Industry 2016 (ICBWI 2016), , ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, สิงหาคม - สิงหาคม 2016, หน้า undefined - undefined
14 Supannika Salao, Dr.Surat Bualert, Assistant Professor, Parkpoom Choomanee, "Effects of moonsoon season on vertical characteristic of organic carbon and element carbon in fine particulate matter (PM2.5) in Bangkok, Thailand.", Taiwan Association for aerosol research. The 24th International conference on aerosol science & technology 2017, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, กันยายน - กันยายน 2017, หน้า undefined - undefined
15 Narita Fakkaew, Dr.Surat Bualert, Assistant Professor, "Characteristic of Fine Particulate Metter (PM2.5) Influent for Air Pollution in the Atmosphere, Bangkok Metropolitan, Thailand.", Taiwan Association for aerosol research. The 24th International conference on aerosol science & technology 2017 , ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, กันยายน - กันยายน 2017, หน้า undefined - undefined
16 ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สโรชา หนูยัง, Pannop Limhoon, Narita Fakkaew , Jutapas Saiohai, "Application of Tall Tower on Air Pollution: A Case study of Kasetsart University Tower", 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2016), ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, พฤศจิกายน - พฤศจิกายน 2016, หน้า undefined - undefined

API url