รายละเอียดโครงการ

Outputs

Conference

# Internation Conference
1 ดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์, Thanaporn Yawichai, "Soil Health Assessment of The Huai Ong Kot Royal King’s Project, Kanchanaburi Province, Thailand", The 4th International Congress on Environmental Research, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, ธันวาคม - ธันวาคม 2011, หน้า undefined - undefined
2 น.ส.ธนพร ยาวิชัย, Dr.Foyfa Shutidamrong, Lecturer, "Assessment of Soil Sustainability for Agriculture: A Case of the Huai Ong Kot Royal King’s Project, Kanchanaburi Province, Thailand", The 2nd Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, พฤษภาคม - พฤษภาคม 2012, หน้า undefined - undefined
3 น.ส.ธนพร ยาวิชัย, ดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์, "Assessment of Soil Sustainability for Agriculture: A Case of the Huai Ong Kot Royal King’s Project, Kanchanaburi Province, Thailand", The 2nd Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, พฤษภาคม - พฤษภาคม 2012, หน้า undefined - undefined
4 Thanaporn Yawichai, Dr.Foyfa Shutidamrong, Lecturer, "Indices for Assessing Soil Sustainability for Agriculture", The 5th International Congress on Environmental Research. , ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, พฤศจิกายน - พฤศจิกายน 2012, หน้า undefined - undefined
5 Thanaporn Yawichai, ดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์, "Indices for Assessing Soil Sustainability for Agriculture", The 5th International Congress on Environmental Research. , ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, พฤศจิกายน - พฤศจิกายน 2012, หน้า undefined - undefined
6 Dr.Foyfa Shutidamrong, Lecturer, Thanaporn Yawichai, "Soil Health Assessment of The Huai Ong Kot Royal King’s Project, Kanchanaburi Province, Thailand", The 4th International Congress on Environmental Research, ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, ธันวาคม - ธันวาคม 2011, หน้า undefined - undefined

API url