รายละเอียดโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ

จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลกและการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม ทำให้เกิดความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ในปัจจุบันราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นและคาดการณ์ว่าในอนาคตพลังงานที่มีเหล่านี้อาจจะหมดไป อีกทั้งในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนอันเป็นผลพวงมาจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และการตัดไม้ทำลายป่ากำลังได้รับความสนใจ ดังนั้นในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกจึงหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเพื่อใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงและถ่านหินซึ่งอาจจะหมดไปในอนาคต การใช้พืชพลังงานเป็นพลังงานทดแทนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้ ทั้งยังคงประโยชน์อื่นที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างความเจริญในพื้นที่ชนบทให้มีพลังงานไฟฟ้าและความร้อนใช้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1 เพื่อศึกษาการปลูกและผลผลิตของพืชแซมชนิดต่างๆ ที่ปลูกในสวนปาล์มน้ำมันอายุ 0-3 ปี 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต มวลชีวภาพ ค่าพลังงานความร้อนและคุณสมบัติทางเคมีของไม้โตเร็ว 4 ชนิด 3 เพื่อศึกษากระบวนการทำบริสุทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระที่สกัดได้จากน้ำมันปาล์มดิบอันประกอบด้วย แคโรทีน (Carotene) โทโคเฟอรอล (Tocopherols) โทโคไตรอีนอล (Tocotrienols) และยูบิควิโนน (Ubiquinones) และศึกษาการใช้สารสกัดที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางบำรุงผิว 4 เพื่อศึกษาผลของการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระต่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยวิธีชีวภาพและศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของไบโอดีเซลที่ผลิตได้

Outputs

Journals

# Journal
1 Dr.SUWIMON UTHAIRATSAMEE, Assistant Professor, Dr.DAMRONG PIPATWATTANAKUL, Assistant Professor, "Genetic Diversity of Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. in Southern Thailand Detected by Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) Analysis", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 10 - 19
2 ดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. in Southern Thailand Detected by Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) Analysis", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 10 - 19

API url