รายละเอียดโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ

การปลูกป่าทางเศรษฐกิจนั้นองค์กรที่ลงทุนปลูกต้องการให้ได้ ไม้ที่มีคุณภาพดี มีขนาดใหญ่ ผลผลิตสูง และมีรอบตัดฟันสั้น ซึ่งการที่จะให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์นี้ สามารถกระทำได้วิธีหนึ่งก็คือ การลดความหนาแน่นลง ด้วยการตัดสางขยายระยะ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เหลืออยู่ และเป็นการเพิ่มพูนผลผลิตทั้งหมดของสวนป่า การเปิดช่องว่าง (growing space) ให้กับต้นไม้ที่เหลือได้เจริญเติบโตต่อไปส่งผลต่อการพัฒนาของต้นไม้ ทำให้ไม้ที่เหลืออยู่พัฒนาทางรูปทรงและสามารถนำไปแปรรูปต่อไปได้ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนไม้แปรรูปเพื่อใช้สอยโดยพิจารณาจากสถิติการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อแปรรูปไม้จากต่างประเทศสูงถึง 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมป่าไม้, 2546)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาถึงผลของการตัดขยายระยะต่อรูปทรงไม้พื้นเมืองเศรษฐกิจและไม้โตเร็ว 2.เพื่อศึกษาถึงผลของการตัดขยายระยะต่อการเจริญเติบโตไม้พื้นเมืองเศรษฐกิจและไม้โตเร็ว 3.เพื่อปรับปรุงรูปทรงของไม้สักและไม้โตเร็วให้สามารถนำไปแปรรูปได้ 4.เพื่อประเมินผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของไม้โตเร็วและไม้สัก 5.เพื่อประยุกต์วนวัฒนวิธีสำหรับการปลูกสร้างสวนป่า

Outputs

API url