รายละเอียดโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ

วังสระปทุม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ แม้ว่ามีอาณาบริเวณอยู่ในศูนย์กลางความเจริญที่สุดของกรุงเทพฯ แต่ยังคงมีสภาพธรรมชาติ มีความร่มรื่นสวยงาม เป็นที่อาศัยของสัตว์นานาชนิดตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ปลา หอย และสัตว์ที่มีลำตัวเป็นข้อปล้อง ต่างๆ ควรที่จักได้มีการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงจำนวนชนิด และความมากน้อย เพื่อเป็นข้อมูลในการดูแลรักษาสัตว์เหล่านี้ในพระราชฐาน ทั้งยังสามารถใช้เป็นดัชนีชีวัดสภาพแวดล้อม เป็นฐานข้อมูลสำหรับการรักษาชนิดพันธุ์สัตว์ตามธรรมชาติ ที่เคยมีอยู่อย่างชุกชุมในบริเวณที่ราบลุ่ม ที่สำคัญ เป็นการรับสนองกระแสพระราชดำรัส ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับธรรมชาติ และชนิดสัตว์ที่อาศัยในวังสระปทุม เมื่อคราวที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางเข้าไปปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ต่อไป

วัตถุประสงค์

8.1 เพื่อศึกษาชนิด ความมากน้อยของสัตว์แต่ละชนิด ที่อาศัยอยู่ภายในวังสระปทุม 8.2 เพื่อจัดทำหนังสือคู่มือเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ภายใน วังสระปทุม

Abstract

บทคัดย่อ การศึกษาสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในวังสระปทุมดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เพื่อศึกษาชนิดและความมากมายสัตว์ที่พบ ด้วยการเดินสำรวจ ทั้งจากเส้นทาง และจุดสำรวจ ประเมินความมากน้อย ศึกษาสถานภาพการอนุรักษ์ ตามบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าทั้งจาก IUCN redlist และบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 บรรยายลักษณะเพื่อจัดทำหนังสือ ผลการศึกษาพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 6 ชนิด เป็นชนิดที่มีอยู่มาก 3 ชนิด เป็นชนิดที่มีสถานภาพกำลังจะสูญพันธุ์ 1 ชนิด พบนกชนิดต่างๆ รวม 39 ชนิด เป็นนกประจำถิ่น 32 ชนิด นกอพยพ 7 ชนิด เป็นนกที่มีอยู่มาก 20 ชนิด นกที่พบส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมีจำนวน 32 ชนิด เป็นสัตว์เลื้อยคลานพบ 16 ชนิด มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 7 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 8 ชนิด ปลาน้ำจืดอย่างน้อย 9 ชนิด หอย 3 ชนิด และแมลงที่มีอยู่มากพบ 7 ชนิด

Outputs

Journals

# Journal
1 Dr.Ronglarp Sukmasuang, Associate Professor, โดม ประทุมทอง , Dr.prateep duengkae, Associate Professor, รศ.ดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์ , น.ส.รัชนี โชคเจริญ, "สัตว์ในวังสระปทุม", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, ธันวาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 43 - 53
2 ดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต", Journal of Wildlife in Thailand, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, ธันวาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 1 - 29
3 ดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, โดม ประทุมทอง , ดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, รศ.ดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์ , น.ส.รัชนี โชคเจริญ, "สัตว์ในวังสระปทุม", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, ธันวาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 43 - 53
4 Dr.prateep duengkae, Associate Professor, "สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต", Journal of Wildlife in Thailand, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, ธันวาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 1 - 29

API url