รายละเอียดโครงการ

  • แหล่งทุน: [object Object]
  • ปีงบประมาณ: 2007
  • ลักษณะโครงการ: โครงการย่อยในชุดโครงการ "บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว"
  • ประเภทโครงการ: โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์
  • หัวหน้าโครงการ: ดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ผู้ร่วมวิจัย:

ความเป็นมาของโครงการ

ปัญหาในเรื่องการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นระบบระหว่างกิจกรรมของมนุษย์ พืช สัตว์ กระบวนการทางนิเวศวิทยา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายพื้นที่และเวลา การแก้ปัญหาเหล่านี้ ต้องใช้แนวคิดเชิงระบบในการวิจัยและพัฒนา วิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่การระบุปัญหาและโอกาสในแต่ละระบบย่อยในพื้นที่เป้าหมาย โดยการวิเคราะห์นั้นควรมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ มีรูปแบบที่สนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในเชิงความคิดเห็นระหว่างทีมงานสหสาขาวิชา อันนำไปสู่การสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับชั้นต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป เนื่องจากศูนย์การศึกษา KU-SLUSE ได้ดำเนินการวิจัยเรื่องการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าเขาภูหลวง-วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมานั้น ผลการศึกษาในปัจจุบันยังไม่ได้นำไปสู่การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาต่อในระยะที่สอง โดยเน้นการบูรณาการของข้อมูลจากสาขาวิชาต่างๆ เพื่อสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงพื้นที่ และวิเคราะห์การตัดสินใจในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geodatabase) ของข้อมูลบูรณาการที่มาจากสาขาวิชาต่างๆ 2. สร้างแบบจำลองการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 3. วิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ด้วยวิธี Analytic Hierarchy Process (AHP) หรือวิธีอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมกับข้อมูลพื้นฐาน 4. สร้างระบบการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Outputs

API url