รายละเอียดโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ

พื้นที่ป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กันชนป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำมูลตอนบน มีอาณาเขตคลอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บริเวณพื้นที่ป่าเขาภูหลวง-วังน้ำเขียว เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเศรษฐกิจสังคม ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ทางคณะวิจัยสหสาขาวิชาของศูนย์การศึกษาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการวิจัยเรื่องการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าเขาภูหลวง-วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี 2546 มีกำหนดสิ้นสุดโครงการระยะแรกในปี 2548 เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลกายภาพและชีวภาพของพื้นที่ ทรัพยากรการเกษตร เจตคติต่อการใช้พื้นที่ดินและเอกสารสิทธ์ รวมทั้งข้อมูลเศรษฐฐานะของชุมชน เนื่องด้วยปัญหาในเรื่องการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นระบบระหว่างกิจกรรมของมนุษย์ พืช สัตว์ และกระบวนการทางนิเวศวิทยา การที่จะเกิดความยั่งยืนของการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติได้ จะต้องมีความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำเป็นต้องใช้แนวคิดเชิงระบบ จากผลการวิจัยขั้นต้นในช่วง 3 ปี ข้อมูลยังไม่เพียงพอในการนำไปสู่การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาและวิจัยต่อเนื่องในระยะที่สอง โดยเน้นการบูรณาการของข้อมูลจากสาขาวิชาต่างๆ เพื่อสร้างทางเลือกและแนวทาง ในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน อันนำไปสู่การสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับชั้นต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อบูรณาการองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ โดยการวิเคราะห์เชิงระบบ เพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2.เพื่อทดสอบระบบทางเลือกในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่วิจัย

Outputs

Conference

# Internation Conference
1 ดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Spatial point pattern analysis of household settlements in Lam Phra Phloeng sub-basin, Wang Nam Khiao, Nakhon Ratchasima province", FORTROPII International Conference : Tropical Forestry Change in a Changing World , ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, พฤศจิกายน - พฤศจิกายน 2008, หน้า undefined - undefined
2 Dr.Payattipol Narangajavana, Assistant Professor, "Spatial point pattern analysis of household settlements in Lam Phra Phloeng sub-basin, Wang Nam Khiao, Nakhon Ratchasima province", FORTROPII International Conference : Tropical Forestry Change in a Changing World , ปีที่ undefined, ฉบับที่ undefined, พฤศจิกายน - พฤศจิกายน 2008, หน้า undefined - undefined

API url