รายละเอียดโครงการ

Outputs

Journals

# Internation Journal
1 Tangmitcharoen S., Takaso T., Siripatanadilox S., Dr.Wattanachai Tasen, Associate Professor, Owens J.N., "Behavior of major insect pollinators of teak (Tectona grandis L. f.): A comparison of clonal seed orchard versus wild trees", Forest Ecology and Management , ปีที่ 222, ฉบับที่ 1-3, กุมภาพันธ์ 2006 - undefined NaN, หน้า 67 - 74
2 Tangmitcharoen S., Takaso T., Siripatanadilox S., ดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, Owens J.N., "Behavior of major insect pollinators of teak (Tectona grandis L. f.): A comparison of clonal seed orchard versus wild trees", Forest Ecology and Management , ปีที่ 222, ฉบับที่ 1-3, กุมภาพันธ์ 2006 - undefined NaN, หน้า 67 - 74
3 S. Tangmitcharoena, T. Takaso, Dr.Somkid Siripatanadilox, Associate Professor, Dr.Wattanachai Tasen, Associate Professor, J.N. Owens, "Insect biodiversity in flowering teak (Tectona grandis L.f.) canopies: Comparison of wild and plantation stands", Forest ecology and management, ปีที่ 222, ฉบับที่ 1-3, กุมภาพันธ์ - กุมภาพันธ์ 2006, หน้า 99 - 107
4 S. Tangmitcharoena, T. Takaso, ดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, ดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, J.N. Owens, "Insect biodiversity in flowering teak (Tectona grandis L.f.) canopies: Comparison of wild and plantation stands", Forest ecology and management, ปีที่ 222, ฉบับที่ 1-3, กุมภาพันธ์ - กุมภาพันธ์ 2006, หน้า 99 - 107
# Journal
1 ดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กบรเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ วังน้ำเขียว", Technical Paper of Forest Biology , ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - กรกฎาคม 2007, หน้า 15 - 30
2 ดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, สาธิต ปิ่นกุล, "ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 26, ฉบับที่ undefined, สิงหาคม 2007 - undefined NaN, หน้า 12 - 27
3 Dr.prateep duengkae, Associate Professor, "ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กบรเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ วังน้ำเขียว", Technical Paper of Forest Biology , ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - กรกฎาคม 2007, หน้า 15 - 30
4 Dr.Wattanachai Tasen, Associate Professor, Dr.kobsak Wanthongchai, Assistant Professor, Dr.Decha Wiwatwitaya, Associate Professor, สาธิต ปิ่นกุล, "ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 26, ฉบับที่ undefined, สิงหาคม 2007 - undefined NaN, หน้า 12 - 27
5 วียะวัฒน์ ใจตรง, ดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "อนุกรมวิธานและการกระจายของมดเสี้ยนดินสกุล Dorylus ในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 1 - 14
6 วียะวัฒน์ ใจตรง, Dr.Wattanachai Tasen, Associate Professor, Dr.Decha Wiwatwitaya, Associate Professor, "อนุกรมวิธานและการกระจายของมดเสี้ยนดินสกุล Dorylus ในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 1 - 14

API url