ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

Project
โครงการวิจัย ปี 2023
4
Journal
บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023
11
Conference
บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023
2
Intellectual Property
ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023
2
Invention and Plant
ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023
0
Award
รางวัล ปี 2023
0

Interest

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

Person Avatar
Person Avatar

Persons

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด
จำนวนงานวิจัย 5 ปีล่าสุด
งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 79 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 44 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 67 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 97 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 67 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 72 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

Outputs

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี
แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Outcome

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 103 เรื่อง
 • เชิงวิชาการ 100 เรื่อง
 • เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง
 • เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง
 • เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง

Awards

รางวัล
รางวัลที่ได้รับในรอบ 5 ปี
รางวัล 33 รางวัล
 • เกียรติบัตร 3 รางวัล
 • รางวัลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล
 • รางวัลจากงานประชุมวิชาการ 9 รางวัล

API url