Search Result of "youth group"

About 18 results
Img

งานวิจัย

เครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ และเครือข่ายความเป็นเพื่อน ของกลุ่มเยาวชน ในค่ายผู้นำภาคฤดูร้อน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

งานวิจัยดีเด่น (2012)

ผลงาน:รูปแบบการขับเคลื่อนกลุ่มพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

นักวิจัย: Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 2555 (Payap University Research Symposium 2012)

หัวเรื่อง:รูปแบบการขับเคลื่อนกลุ่มพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Youth Consciousness in Community Development: A Case Study of a Voluntary Youth Group in Huai Mon Thong Community Development)

ผู้เขียน:ImgTeeraporn Thongpanya, Imgดร.วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objectives of this research were to study the level of consciousness and the roles which reflected consciousness in the community development of youths. Data were collected using a triangulation technique by questionnaire, in-depth interviews, and observations with 21 youths who had an interest in and were voluntary participants in the research process and a group of 10 community members including leaders, teachers, and parents. Data were analyzed using descriptive statistics in terms of the mean, standard deviation, and percentage to show the level of youth consciousness in community development, and in terms of content analysis to reflect consciousness and its role in the community development of youths. It was revealed from this study that the consciousness in community development of most youths was at a valuing level, with only one at an organizational level. Regarding the 4 aspects of consciousness in community development, the youths were consciousness of the environmental aspect more than the others. With regard to roles in community development, most youths played the role of participants in cultural activities because the community leaders and members perceived the youths as not being mature enough and as being incompetent so that they could not handle community development activities by themselves, and they were in the studying phase of their lives. The results suggested that community leaders and members should change their perspective toward youths as well as provide them with more open opportunities to participate in thinking and doing activities that could assist the development of their community.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 036, Issue 3, Sep 15 - Dec 15, Page 483 - 497 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตและการตลาดสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านของกลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านก่อ สังกัดสหกรณ์การเกษตรกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้เขียน:Imgชวยศ เกษมวนานิมิต

ประธานกรรมการ:Imgนายนุกูล กรยืนยงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุชิน ปลีหะจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเยาวชนสหกรณ์บ้านหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgปาริชาต สุพรหม

ประธานกรรมการ:ImgPreecha Sitdhikornkrai

กรรมการวิชาเอก:ImgNarong Koojaroenprasit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มเยาวชน ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้เขียน:Imgสุณัฐลินี สินพรม

ประธานกรรมการ:Imgทิพวัลย์ สีจันทร์*

กรรมการร่วม:Imgเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings) เครือข่ายการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และเครือข่ายความเป็นเพื่อนของกลุ่มเยาวชน ในค่ายผู้นำภาคฤดูร้อน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:กระบวนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการทรัพยากรในนาข้าวของกลุ่มเยาวชน ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนานาชาติ "นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7" ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 มุ่งมั่นงานวิจัย พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน

หัวเรื่อง:กระบวนการขับเคลื่อนกลุ่มพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Img

งานวิจัย

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:เครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ และเครือข่ายความเป็นเพื่อน ของกลุ่มเยาวชน ในค่ายผู้นำภาคฤดูร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการขับเคลื่อนกลุ่มพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี