Search Result of "young children"

About 58 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Educating Young Children in Knowledge-Based Economy. Pacific Early Childhood Education ResearchAssociation. 9th Annual Conference.

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผสานการสอนแนะเพื่อส่งเสริมความสามารถของตนของครูอนุบาล

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Educating Young Children with Autism in Inclusive Classrooms in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Aungkana Khantreejitranon, Lecturer, ImgGeorge S. Morrison,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สถานการณ์การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็กปฐมวัย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก

แหล่งทุน:สำนักงานและคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

123