Search Result of "yield trials"

About 16 results
Img

งานวิจัย

การรวบรวมและทดสอบผลผลิตถั่วพุ่มเพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ อาหารสัตว์ และการปรับปรุงบำรุงดิน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ชมเชยภาคโปสเตอร์ (2011)

ผลงาน:การเปรียบเทียบผลผลิตถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงในแปลงเกษตรกร

นักวิจัย: Imgนายธีระ สมหวัง Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์ Imgนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์ Imgนางสำราญ ศรีชมพร Imgนายนพศูล สมุทรทอง Imgนายสุเมศ ทับเงิน Imgอัจฉรา นันทกิจ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลผลิตถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงในแปลงเกษตรกร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกและการเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยลูกผสมที่เหมาะสมกับฤดูปลูกในเขตจังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgจิราพร พุฒขาว

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลผลิตถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงในแปลงเกษตรกร

Img

Researcher

นางสาว ทัศนีย์ จันภูถิ่น

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:- สรีรวิทยาการผลิตพืช มันสำปะหลัง ข้าวโพด

Resume

Img

Researcher

นาย รัชชานนท์ ผงทอง

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีสารสนเทศ, การโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกและการเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgอิสระพงศ์ บุตรจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นาย ชัยรัตน์ คำหา

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:ระบบการกระจายน้ำ , เกษตรศาสตร์

Resume

Img
Img

Researcher

นาย สกล ฉายศรี

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง, ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน

Resume

Img

Researcher

ดร. กิ่งกานท์ พานิชนอก

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

Resume