Search Result of "yield stability"

About 39 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Evaluation of mungbean genotypes based on yield stability and reaction to mungbean yellow mosaic virus disease.

ผู้แต่ง:ImgDr.Peerasak Srinives, Professor, ImgDr.Prakit Somta, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Yield Stability of 14 Rice (Oryza sativa L.) Varieties and Promising Lines)

ผู้เขียน:Imgมณฑล ปุญญฤทธิ์, Imgเกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล, Imgอำพล อัศวโสภณกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Fourteen rice varieties and promising lines were compared for their yield stability using a method proposed by Eberhart and Russell (1966). Data from four groups of yield trials, conducted in 22 enviroments, were analyzed separately to obtain different estimates of stability parameters (means over environments, regression coefficients and deviation mean squares) for individual genotypes. Results from the analyses indicated that all genotypes were quite different in showing stable yield performance. However, few lines were found to be satisfactory in their stability and had high mean yield in each group of environments. It was suggested that the stability analysis would be a very helpful mean to identify adaptable genotypes under different environments.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 014, Issue 2, Jul 80 - Dec 80, Page 7 - 16 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบวิธีการรีเกรสชั่นเส้นตรง กับวิธีอิทธิพลหลักของยีโนไทป์บวกกับปฏิกิริยาระหว่างพันธุ์กับสภาพแวดล้อมในการใช้ประเมินเสถียรภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุเมศ ทับเงิน, Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, Imgนายประภาส ช่างเหล็ก, Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการน้ำ, อุทกวิทยา, การชลประทานและระบายน้ำ, แบบจำลองคอมพิวเตอร์, อุทกสารสนเทศ, GIS, Remote sensing

Resume

Img

Researcher

นาง พรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เสถียรภาพของผลผลิตคะน้ายอด 10 สายพันธุ์

ผู้เขียน:Imgกิตติศักดิ์ ฉันทวุฒิพร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:เสถียรภาพการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เสถียรภาพการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์แนะนำของ มก.ที่ปลูกในพื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ปาริชาติ พรมโชติ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Climate diagnostics, Crop models, Agricultural systems and development, Peanut production and post-harvest management, การผลิตถั่วลิสงและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว(เน้นลดการปนเปื้อนสารพิษอะฟราทอกซิน)

Resume

12