Search Result of "worm eggs"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นางสาว ณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์, การใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มเสี้ยงสัตว์, เกษตรอินทรีย์

Resume