Search Result of "wood formation"

About 15 results
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างเนื้อไม้หอมในต้นกฤษณา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Seasonal Characteristics of Wood Formation in the Elite Genetic – Based Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)

ผู้เขียน:Imgดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, ImgTadashi Nobuchi, ImgMinoru Fujita, Imgสมคิด สิริพัฒนดิลก

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Seasonal characteristics of wood formation were investigated using the knife-cutting method in five superior clones of six years old Eucalyptus camaldulensis in the plantation of eastern Thailand. In the observation of wound tissue formed through knife insertion, cambial initials at the time of knife – cutting could be estimated. Based on these positions, pursuit of time course of wood formation or radial growth was carried out. In rainy season all clones showed active radial growth. The radial growth rate decreased in dry season. In the comparison of radial growth among five clones, clones 3 and 4 maintained better growth rate than other clones even in dry season.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 040, Issue 1, Jan 06 - Mar 06, Page 83 - 90 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Seasonal Changes of Wood Formation and some Characteristics of Heartwood Formation in Teak (Tectona grandis L.) Plantation)

ผู้เขียน:ImgTadashi Nobuchi, ImgSirirat Janmahasatien, ImgMasaharu Sakai

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Some fundamental investigations of wood and heartwood in plantation grown teak (Tectona grandis L.) were carried out. In order to verify the relationship between wood formation and growing conditions, moisture content of soil and the development of leaves were also studied. It was found that moisture content of soil was higher in the rainy season. Since trees started budding in May which was the beginning of the rainy season, those trees grown at the foot of the hill showed earlier development of leaves. As for the time sequence of wood formation using the pining method, it was revealed that wood formation started after the budding and continued to do so until the end of rainy season. Parenchyma cells of the outer sapwood had great amount of starch grains as reserve substances and this amount abruptly decreased in the middle and inner part of sapwood. Parallel with the decrease of starch grain, lipid droplets increased. However, in the heartwood, both parenchyma cell and wood fibers contained lipid droplets. Elemental analysis of the black substance in the outer heartwood was tried by SEM-EDXA method and it was revealed that no special element was contributed to the black streak of heartwood.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 2, Apr 96 - Jun 96, Page 254 - 263 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กิจกรรมของแคดเบียมและการเกิดเนื้อไม้ของต้นยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสที่ปลูกในพื้นที่แตกต่างกัน

ผู้เขียน:Imgธีระพงษ์ วนิชชากร

ประธานกรรมการ:Imgสมคิด สิริพัฒนดิลก

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Biology and Factors Affecting Tree-Ring Formation of Some Tree Species at Sakaerat Environmental Research Station

ผู้เขียน:Imgกฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ

ประธานกรรมการ:Imgสมคิด สิริพัฒนดิลก

กรรมการร่วม:Imgดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:เทคนิคเพื่อกระตุ้นการเกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยการสร้างบาดแผล

Img

ที่มา:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างเนื้อไม้หอมในต้นกฤษณา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หวายและลักษณะของหวายในประเทศไทย , การขยายพันธุ์ไม้กฤษณาโดยวิธีตัดชำกิ่ง , ไม้อบเชย, สรีรวิทยาการสร้างเนื้อไม้ และคุณภาพเนื้อไม้ และเส้นใยไม้, การปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตไม้โตเร็ว, Forest Biotechnology, Breeding, Wood Formation

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ลักษณะโครงสร้าง Wood Anatomy, การป้องกันรักษาเนื้อไม้Wood Preservation, การใช้ประโยชน์ไม้ Wood Utilization, การเสื่อมสภาพไม้Wood Deterioration

Resume

Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, Imgดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางยุพา ปานแก้ว, Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, Imgดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา, Imgดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, Imgนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวุฒินันท์ คงทัด, Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, Imgน.ส. สมพร ต้อตานา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)